اگر فردی را یافتید که...

اگر فردی را یافتید که

لبخند بر لبتان می نشاند

مکرر جویای حالتان می شود و

بهترینها را برایتان می خواهد

رهایش نکنید

به خود نزدیک نگاهش دارید

و از دستش ندهید

چنین افرادی

سخت پیدا می شوند

پس قدرشان را بدانید !


مارک تواین

/ 1 نظر / 28 بازدید
sara

میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم… تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت… تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم… تا بِــــــ دانَــــم که هَستـ ـــــی… تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمه… دنیــــام باشــــه واسه تــ ـــــــو… تا بِدانــــی میانِ ثانیـــه هایِ دِلتَنگیــهامـــ تــــــو وجـــــود داریــــ ـــ…. فَــقَط تـــ ـــو [گل][گل]