حکـــایت تلـــخیـــست ...

حکـــایت تلـــخیـــست ...

مانــــــده ام بــــــرای تــــــــــــو

رفتـــــــــه ای بــــــرای دیـــگـــــــــری….

و در ســوال دلـتـنگــیهای دیــگران...

میگویم....!

حـالم خوب است !

و همچنان...

به رویا پردازی با تو مشغولم !

آن چنان که

باورم شده است

عمری را با تو

زندگی کرده ام !

و باز در پایان حرفهایم...

آنقدر پیش این و آن از خوبی هایت تعریف کردم !

که وقتی سراغت را می گیرند ...

شرم دارم بگویم تنهایم گذاشت

/ 0 نظر / 14 بازدید